Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden delights 2023 - 2024

Artikel 1.

 1. delights therapeut/coach: delights therapeut/coach van een zelfstandige delights praktijk die is aangesloten bij de delights Partner B.V.
 2. De cliënt: de natuurlijke persoon en/of rechtspersoon die een schriftelijke dan wel mondelinge overeenkomst sluit met een delights therapeut/coach.
 3. Behandelovereenkomst: de overeenkomst die aangegaan wordt tussen de cliënt en de delights therapeut/coach, bij aanvang van de behandeling.

Artikel 2. Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle behandelovereenkomsten, zowel mondeling als schriftelijk aangegaan tussen de delights therapeut/coach en de cliënt.
 2. Goedkeuring van een prijsafspraak of het op een andere wijze tot stand komen en/of voortzetten van een overeenkomst houdt in dat de cliënt het gebruik van de Algemene Voorwaarden heeft aanvaard. De delights therapeut/coach wijst de toepasselijkheid van eventuele voorwaarden van de cliënt uitdrukkelijk van de hand.
 3. Afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zullen slechts van kracht zijn indien deze schriftelijk door de delights therapeut/coac zijn bevestigd.

Artikel 3. Offerte

 1. De offerte is vrijblijvend en gedurende 14 dagen na dagtekening geldig.
 2. Indien de cliënt de offerte niet binnen 14 dagen schriftelijk heeft aanvaard vervalt de offerte en is de delights therapeut/coach bevoegd de offerte te wijzingen of in te trekken.
 3. De delights therapeut/coach heeft het recht om een offerte te wijzigen of in te trekken wanneer deze is gebaseerd op onjuiste of onvolledige informatie verstrekt door de cliënt.

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Een overeenkomst kan zowel een traject als losse verrichtingen betreffen.
 2. Een overeenkomst tussen de delights therapeut/coach en de cliënt kan tot stand komen door schriftelijke aanvaarding van de aanmelding of behandelovereenkomst. De behandelovereenkomst geeft de inhoud van de overeenkomst weer.
 3. Een overeenkomst kan ook tot stand komen door een mondelinge afspraak, zoals het afspreken van een consult.
 4. In de overeenkomst staan de diensten omschreven die zullen worden verricht en is het uurtarief of de prijs opgenomen. Als tussentijds blijkt dat de overeenkomst niet toereikend is of een van de partijen de overeenkomst wil wijzigen dan kan dit in onderling overleg. De overeengekomen prijs kan ook worden gewijzigd. De wijziging wordt schriftelijk overeengekomen.
 5. De overeenkomst wordt schriftelijk en voor onbepaalde tijd aangegaan, tenzij uit de aard of de inhoud van de overeenkomst anders voortvloeit.
 6. Met de delights therapeut/coach gesloten overeenkomst leidt voor de delights therapeut/coach tot een inspanningsverplichting niet tot een resultaatsverplichting.
 7. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft de delights therapeut/coach het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. Dit zal altijd in overleg met de cliënt geschieden.
 8. De cliënt draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan de delights therapeut/coach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan de delights therapeut/coach worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan de delights therapeut/coach zijn verstrekt, heeft de delights therapeut/coach het recht de uitvoering van de overeenkomst uit te stellen en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de cliënt in rekening te brengen.
 9. De delights therapeut/coach is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat de delights therapeut/coach is uitgegaan van door de cliënt verstrekte juiste en/of volledige gegevens. Indien achteraf blijkt dat de gegevens onjuistheid of onvolledig zijn geweest, is de delights therapeut/coach niet aansprakelijk voor schade.

Artikel 5. Contractsduur en opzegging

 1. Als de tussen partijen gesloten overeenkomst betrekking heeft op het meer dan eenmaal leveren van dezelfde prestatie, wordt deze geacht te zijn aan gegaan voor onbepaalde tijd tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Dit heeft voor géén van de partijen consequenties. De delights therapeut/coach kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor wat voor schade dan ook, voortvloeiend uit eenzijdige opzegging van de overeenkomst.
 3. Beëindiging van de overeenkomst komt tot stand wanneer de diensten zijn verricht door de delights therapeut/coach en het verschuldigde bedrag betaald is door de cliënt.

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een goede uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen de overeenkomst tijdig en in overleg aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De delights therapeut/coach zal de cliënt zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien wijziging of aanvulling van de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal de delights therapeut/coach de cliënt hierover van tevoren inlichten.
 4. Indien een vast honorarium is overeengekomen zal delights therapeut/coach daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit honorarium tot gevolg heeft.

Artikel 7. Geheimhouding, dossierbeheer en inzagerecht.

 1. Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijk informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is mede gedeeld.
 2. De delights therapeut/coach zal alle informatie over de cliënt die hij/zij verkrijgt bij de uitvoering van zijn/haar diensten vertrouwelijk behandelen. Alleen met toestemming van de cliënt en/of op grond van een wettelijke plicht mag de delights therapeut/coach die geheimhouding doorbreken. Niets dat is besproken tijdens een consult is bedoeld om daarbuiten te worden gecommuniceerd, zonder toestemming van zowel de delights therapeut/coach als de cliënt. De delights therapeut/coach zal de door de cliënt toevertrouwde informatie niet met derden bespreken, behalve:
  1. als er een wet is overtreden dan zal er enige informatie inzake de inhoud van een gesprek aan derden openbaar worden gemaakt.
  2. het bespreken van het gesprek in intervisie en supervisie, zodat de delights therapeut/coach kan werken aan haar verdere professionalisering in haar vak. Dit gebeurd alleen na overleg en toestemming van de cliënt.
 3. De delights therapeut/coach zal een geheimhoudingsplicht zoals beschreven in lid 2. opleggen aan haar medewerkers en bij de uitvoering van dienst waar derden ingeschakeld worden.
 4. De delights therapeut/coach houdt van iedere cliënt een dossier bij met alle gegevens die betrekking hebben op de behandeling. De cliënt heeft het recht om het dossier in te zien. De cliënt moet toestemming geven wanneer derden het dossier in willen zien. De cliënt heeft recht op een kopie van het dossier, indien dit door de cliënt gewenst is. Cliënt mag aangeven dat hij/zij een andere visie heeft dan de delights therapeut/coach en mag vragen het dossier te wijzingen of om de visie van de cliënt toe te voegen aan het dossier. De gemaakte uren hiervoor worden in rekening gebracht bij de cliënt.
 5. Zoals hierboven al vermeld mogen derden alleen het dossier inzien wanneer de cliënt hier toestemming voor geeft. De privacy van de cliënt wordt gewaarborgd. Wanneer er meerdere partijen zijn betrokken bij de behandeling wordt verzocht een toestemmingsformulier te tekenen. Alle dossiers worden in een afgesloten systeem bewaard. Na afsluiting van de behandeling wordt het dossier nog 20 jaar bewaard. Indien de cliënt wenst dat het dossier eerder wordt vernietigd, dient dit schriftelijk te worden aangevraagd.

 

Artikel 8. Intellectuele eigendom

 1. Voor zover auteurs-, merk-,modellen,- handelsnaam-, of andere rechten van intellectuele eigendom berusten op de door delights ter uitvoering van de overeenkomst geleverde diensten, is en blijft delights houder respectievelijk eigenaresse van deze rechten. De cliënt mag de stoffelijke dragers van deze rechten uitsluitend gebruiken voor het doel waartoe deze aan de cliënt verstrekt zijn, deze niet vermenigvuldigen en auteurs- ,merk-, model-,handelsnaam-, en andere aanduidingen niet wijzigen of verwijderen.
 2. delights behoudt het recht om de bij de uitvoering van de werkzaamheden opgedane kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 9. Tarieven

 1. De tarieven van de delights therapeut/coach zijn gebaseerd op de meest recente tarievenlijst. Deze zijn te vinden op delights.nu/tarieven.
 2. De verantwoordelijkheid om te achterhalen welke vergoedingen en voorwaarden de verzekeringsmaatschappij van de cliënt hanteert, ligt geheel bij de cliënt zelf.

Artikel 10. Betaling

 1. Betaling dient tenzij schriftelijk anders overeengekomen te geschieden binnen 8 dagen na factuurdatum, op een door delights aan te geven wijze en in de valuta waarin is gefactureerd. Betaling zal plaatsvinden zonder aftrek, compensatie of opschorting uit welke hoofde dan ook.
 2. Cliënt is in verzuim wanneer hij/zij in gebreke blijft nadat hij/zij niet binnen de betalingstermijn nog binnen de redelijk termijn na de betalingsherinnering heeft betaald. De cliënt is over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd vanaf het moment van verzuim tot aan het tijdstip van volledige betaling. Indien de cliënt de verschuldigde bedragen niet op de vervaldag heeft betaald, zal hij/zij automatisch in gebreke zijn, zonder dat verdere ingebrekestelling vereist is.
 3. In geval van betalingsverzuim door de cliënt is de delights therapeut/coach gerechtigd alle ten behoeve van de cliënt te verrichten werkzaamheden met onmiddellijke ingang te staken of op te schorten, zonder dat de delights therapeut/coach daarvoor op enige wijze ten aanzien van de cliënt schadeplichtig kan worden gesteld.
 4. Indien de cliënt in verzuim blijft komen alle redelijke buitengerechtelijke en gebruikelijke gerechtelijke kosten, die in verband staan met de invordering, voor rekening van de cliënt. Over deze kosten wordt eveneens wettelijke rente in rekening gebracht.
 5. In geval van liquidatie, faillissement of surseance van betaling van de cliënt zullen de vorderingen van delights therapeut/coach en de verplichtingen van de cliënt ten aanzien de delights therapeut/coach onmiddellijk opeisbaar zijn.

Artikel 11. Incassokosten

 1. Ingeval de delights therapeut/coach besluit een vordering wegens niet-betaling van een of meer niet betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is de cliënt naast de verschuldigde hoofdsom en rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. Daaronder zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus, alsmede de kosten en honoraria van deurwaarders en advocaten, ook indien deze de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden.

Artikel 12. Annulering

 1. Voor annulering van consulten gelden de volgende annuleringsvoorwaarden:
  1. Consulten welke minimaal 24 uur van te voren worden geannuleerd, zullen niet in rekening gebracht worden bij de cliënt. Annuleringen en verschuivingen van consulten voor de maandag, dienen uiterlijk op vrijdagochtend om 10.00 uur schriftelijk bij ons binnen te zijn.
  2. Indien een consult niet minimaal 24 uur van te voren schriftelijk wordt geannuleerd of voor een consult op maandag de annulering of verschuiving niet uiterlijk op vrijdagochtend voor 10.00 uur schriftelijk bij ons binnen is, zal 95,00 euro voor een individueel consult in rekening worden gebracht en bij relatietherapie/- coaching 75,00 euro per persoon.
  3. Indien een consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving tot 24 uur voor aanvang van het consult geen kosten verschuldigd.
  4. Indien een consult op verzoek van de cliënt wordt verschoven naar een latere datum is de cliënt bij verschuiving binnen 24 uur voor aanvang van het consult 95,00 euro verschuldigd bij een individueel consult en 75,00 euro per persoon bij relatietherapie/- coaching.
  5. Indien annulering niet of te laat geschiedt is de delights therapeut/coach gemachtigd de betreffende diensten in rekening te brengen bij de cliënt, conform het verzuimtarief, welke te vinden is op de website van delights
  6. Consulten dienen per mail bij de delights therapeut/coach te worden geannuleerd. De delights therapeut/coach heeft geen verantwoordelijkheid voor het onjuist afmelden van consulten door cliënten.
 2. Indien de delights therapeut/coach de afspraak afzegt dan vervalt de verplichting tot betaling van het consult.
 3. De delights therapeut/coach is gemachtigd een reeds geplande afspraak te wijzigen wat betreft tijdstip en dag. De delights therapeut/coach zal dit eveneens uiterlijk 24 uur vóór het afgesproken tijdstip kenbaar maken.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

 1. Bij de uitvoering van de dienstverlening van de delights therapeut/coach is sprake van een inspanningsverplichting.
 2. De delights therapeut/coach aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
 3. De delights therapeut/coach van delights geeft op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af, tevens is zij niet aansprakelijk voor medische complicaties die zich tijdens dan wel na de uitvoering van haar diensten bij de cliënt voordoen. De delights therapeut/coach is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade.
 4. De aansprakelijkheid van delights therapeut/coach van delights voor schade voorvloeiend uit de door hem of eventueel met inschakeling van derden verrichte diensten is beperkt tot maximaal de kosten van een consult.
 5. In alle gevallen is iedere aansprakelijkheid van de delights therapeut/coach beperkt tot het bedrag hetgeen in rekening is gebracht bij de cliënt.
 6. De cliënt is verplicht alle maatregelen te treffen die nodig zijn ter beperking van de schade waarvoor zij de delights therapeut/coach aansprakelijk wil stellen.

Artikel 14 . Toepasselijk recht en geschillen

 1. Als je ontevreden bent over jouw delights therapeut/coach of een klacht hebt, dan hoeft je dat niet voor je te houden. Als jouw delights therapeut /coach niet weet dat je ontevreden bent, kan hij/zij niets ondernemen om de klacht op te lossen. Daarom stelt jouw delights therapeut/coach het op prijs dat hij/zij de gelegenheid krijgt om er met jou over te praten.
 2. Kom je er samen niet uit, of zie je om bepaalde redenen af van een gesprek met jouw delights therapeut/coach dan kun je je wenden tot de klachtfunctionaris van de beroepsorganisatie waarbij de therapeut is aangesloten. Hieraan zijn voor jou geen kosten verbonden. De beroepsorganisatie van de betreffende delights therapeut/coach vind je terug op de individuele therapeuten pagina op onze website www.delights.nu. Zodra de klachtfunctionaris jouw klacht heeft ontvangen, informeert deze je over de verdere procedure.
 3. Op de dienstverlening van de delights therapeut/coach is Nederlands recht van toepassing.