Privacy Policy

Privacy Policy

delights hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. In dit privacy beleid willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en daarom gaan wij zorgvuldig om met persoonsgegevens. delights houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit privacy beleid.
 • verwerking van je persoonsgegevens blijft beperkt tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.
 • vragen om jouw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor jouw behandeling.
 • passende technische en/of organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van jouw persoonsgegevens gewaarborgd is.
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt en na jouw expliciete toestemming.
 • op de hoogte zijn van jouw rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als delights zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Indien jij na het doornemen van onze privacy policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen hierover kan die via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van cliënten

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat delights een dossier aanlegt. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd, door de WGBO. Jouw dossier bevat aantekeningen over de gevoerde gesprekken en over jouw gezondheidstoestand.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor jouw behandeling noodzakelijk zijn en die delights, na jouw expliciete toestemming, heeft opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Wij doen ons best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat wij:

 • zorgvuldig omgaan met jouw persoonlijke en medische gegevens,
 • er voor zorgen dat onbevoegden geen toegang hebben tot jouw gegevens

Als behandelend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

Voor bovenstaande doelstelling(en) kan delights de volgende persoonsgegevens van jou vragen.

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • (Zakelijk) adres, postcode, woonplaats, land
 • (Zakelijk) telefoonnummer
 • (Zakelijk) E-mailadres
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Huisarts
 • Zorgverzekeraar
 • Polisnummer

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik jou vooraf eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Privacy op de zorgnota

Op de zorgnota die jij ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat jij deze nota kan declareren bij jou zorgverzekeraar.

 • jouw naam, adres en woonplaats
 • jouw geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling natuurgeneeskunde’, of 'psychosociaal consult’
 • de kosten van het consult

Verstrekking aan derden

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog voor de volgende doeleinden gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond, of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • Voor gebruik tijdens intercollegiale toetsing (de gebruikte gegevens zijn geanonimiseerd). Dit gebeurt ook alleen na jouw expliciete toestemming.
 • Een klein deel van de gegevens uit jouw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat wij een factuur kunnen opstellen.

Verder worden de door jou verstrekte gegevens door delights niet aan andere partijen verstrekt, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien jij ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

delights verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

In kaart brengen websitebezoek

delights gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van jouw computer, tablet of smartphone. delights gebruikt enerzijds cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden en helpen ons om de website goed te laten werken. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij jou al geïnformeerd over deze cookies en toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. 

Je kunt je afmelden voor cookies door jouw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen. Zie voor een toelichting: Veiliginternetten Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven.

Minderjarigen

delights verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door beide ouders, verzorgers of wettelijke vertegenwoordigers.

Bewaartermijn

delights bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet. Voor cliëntdossiers geldt een wettelijke bewaartermijn van 15 jaar.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van jou te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben wij bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens delights van jouw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan
 • Wij hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen.
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.
 • Via de NAS worden persoonlijke bestanden veilig opgeslagen.
 • Jouw gegevens worden via een beveiligd internetsysteem verstuurd aan derden.

Rechten omtrent je gegevens

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke wij van jou ontvangen hebben. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door on of door één van onze verwerkers. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan jouzelf of in opdracht van jouzelf direct aan een andere partij. Wij kunnen jouw vragen om je te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Mogen wij jouw persoonsgegevens verwerken op basis van een door jouw gegeven toestemming hiertoe, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens vraag ik je hierover met ons contact op te nemen. Kom je hier niet met mij uit dan vind ik dit natuurlijk erg vervelend. Je hebt het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

Vragen

Als je naar aanleiding van onze privacy policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan svp contact met ons op!

Contactgegevens

delights
Frederik Hendriklaan 9
5242 AR Rosmalen
info@delights.nu
Tel: 085-1301482